Sprawdź numeru VIN samochodu.

Sprawdź tablice rejestracyjne samochodu.

Numer VIN Tablice rejestracyjne samochodu numer vin tablice rejestracyjne pojazdu VIN tablice rejestracyjne samochodu

Sprawdź numer VIN

Co to jest VIN ? VIN (Vehicle Identification Number) potocznie NUMER NADWOZIA jest złożonym zestawem znaków, który zostaje nadany pojazdowi przez producenta w celu jego identyfikacji. Istnieje norma ISO 3779 - 1983, która określa treść i budowę numeru identyfikacyjnego pojazdu, dzięki czemu może zostać stworzony jednolity dla całego świata system numerów identyfikacyjnych pojazdów samochodowych. VIN składa się z trzech części: WMI światowy symbol producenta- stanowi kod, który jest przydzielany producentowi w celu jego identyfikacji. Kod składa się z 3 znaków (liter lub cyfry), nadawanych przez odpowiedni urząd kraju w którym zlokalizowana jest siedziba producenta, w porozumieniu z międzynarodową organizacją ds. normalizacji ISO lub jej krajowym przedstawicielstwem. VDS części opisującą pojazd - składającą się z sześciu znaków, dających ogólny opis i charakterystykę pojazdu. Znaki oraz ich kolejność i znaczenie określane są przez producenta. Nie używane przez producenta pozycje są wypełniane wybranymi przez niego znakami bez określonego znaczenia. VIS części wyróżniającej pojazdy - ostatnie osiem znaków przy czym ostatnie cztery są cyframi. Jeżeli producent zamierza podać rok produkcji i/lub zakład produkcyjny, zaleca się, aby rok produkcji podawać na pierwszej a zakład na drugiej pozycji VIS-u. Przez "rok" rozumie się rok kalendarzowy, w którym wyprodukowano pojazd, lub rok modelowy pojazdu zgodnie z ustaleniem przyjętym przez producenta. VIN jest konstrukcją alfanumeryczną, z wyjątkiem ostatnich czterech znaków. Dopuszcza się używanie następujących dużych liter łacińskich i cyfr arabskich: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z Zezwala się producentom na zamieszczanie znaków oddzielających części VIN-u, WIM, VIS o ile nie są w/w znakami lub takimi, które z w/w znakami można pomylić. Znaki oddzielające nie mogą jednak być używane w dokumentach. Zamieszczony na lub w pojeździe VIN powinien być przedstawiony w jednym lub dwóch wierszach bez miejsc pustych, przy czym ciągłość trzech poszczególnych członów VIN-u, WIM, VDS, VIS nie może być zakłócona. W dokumentach należy podawać VIN jednym ciągiem w jednej linijce. Opis pojęcia i znaczenia VIN-u podano na podstawie normy ISO 3779 (1983).

VIN Vehicle Identification Number

Informacje Aktualnie w Polsce obowiązują dwa podstawowe rodzaje tablic rejestracyjnych: "nowe" (wprowadzone 1 maja 2000 r.) oraz "stare" (wprowadzone w 1976 r.) Bardzo prosimy o przesyłanie wszelkich uwag i komentarzy dotyczących naszego serwisu (a także ciekawych zdjęć tablic rejestracyjnych, informacji, itp.). Dziękujemy za możliwość wykorzystania świetnych zdjęć: Olav A. Brekke - doskonała strona, mnóstwo zdjęć tablic rejestracyjnych z całego świata http://www.olavsplates.com/ Łukasz Telus - bardzo ciekawa strona poświęcona m.in. pojazdom specjalnym (policji, straży pożarnej, etc.) http://lukasco.ssk.pl/ Gorąco zapraszamy do odwiedzenia powyższych stron - naprawdę warto

Sprawdź numer VIN

VIN (Vehicle Identification Number) – unikalny numer identyfikacyjny pojazdów mechanicznych. Przed 1981 nie było zaakceptowanego standardu określającego ten numer i producenci stosowali dla niego różne formaty. Współczesny numer VIN składa się z 17 znaków – cyfr i liter z wyłączeniem liter I, O oraz Q. Spis treści [ukryj] 1 Format zapisu VIN 2 Światowa identyfikacja producenta 2.1 Regiony WMI 2.2 Lista WMI niektórych producentów 3 Sekcja określająca typ 3.1 Cyfra kontrolna (Ameryka Północna) 4 Numer własny egzemplarza 4.1 Rok produkcji w Ameryce Północnej 4.2 Kod zakładu producenta 5 Kod roku produkcji 6 Obliczenie liczby kontrolnej 6.1 Przykład 6.2 Kod źródłowy w Perlu 6.3 Kod źródłowy w PHP 6.4 Kod źródłowy w Ruby 7 Linki zewnętrzne Format zapisu VIN [edytuj] Są dwa sposoby zapisu numeru identyfikacyjnego pojazdu. W Unii Europejskiej jest stosowana norma ISO-3779, w Ameryce Północnej jest stosowany format bardziej surowy (liczba kontrolna), ale kompatybilny z europejskim. Numer VIN składa się z następujących sekcji: Standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ISO 3779 WMI VDS VIS Ameryka Północna Identyfikacja producenta Atrybuty typu Liczba kontrolna Rok produkcji Kod zakładu Numer egzemplarza Światowa identyfikacja producenta [edytuj] WMI (World Manufacturer Identifier) – Regiony WMI [edytuj] Pierwszy znak WMI określa region, w którym znajduje się producent. W praktyce każdy jest przypisany krajowi, w którym znajduje się producent. Zaznaczono najpopularniejsze kraje produkcji. WMI Region Uwagi A-H Afryka AA-AH = RPA J-R Azja J = Japonia KL-KR = Korea Płd. L = Chiny MA-ME = Indie MF-MK = Indonezja ML-MR = Tajlandia PA-PE = Filipiny PL-PR = Malezja S-Z Europa SA-SM = Zjednoczone Królestwo SN-ST, W = Niemcy SU-SZ = Polska TA-TH = Szwajcaria TJ-TP = Republika Czeska TR-TV = Węgry VA-VE = Austria VF-VR = Francja VS-VW = Hiszpania VX-V2 = Jugosławia XS-XW = ZSRR X3-X0 = Rosja YA-YE = Belgia YF-YK = Finlandia YS-YW = Szwecja ZA-ZR = Włochy 1-5 Ameryka Północna 1, 4, 5 = Stany Zjednoczone 2 = Kanada 3 = Meksyk 6-7 Oceania 6A-6W = Australia 7A-7E = Nowa Zelandia 8-0 Ameryka Południowa 8A-8E = Argentyna 8X-82 = Wenezuela 9A-9E, 93-99 = Brazylia 9F-9J = Kolumbia Lista WMI niektórych producentów [edytuj] SAE przydzieliło krajom i producentom symbole WIM. Tablica zawiera często spotykane symbole, jednak istnieje wiele innych. WMI Producent JA Isuzu JF Fuji Heavy Industries (Subaru) JH Honda JK Kawasaki (motocykle) JM Mazda JN Nissan JS Suzuki JT Toyota KL Daewoo KMH Hyundai KN Kia SAL Land Rover SAJ Jaguar SCC Lotus Cars SZ9 Epoka TRU Audi VF1 Renault VF3 Peugeot VF7 Citroën VSS SEAT WAU Audi WBA BMW WBS BMW M WDB Mercedes-Benz WMA MAN AG WMW MINI WP0 Porsche W0L Opel WVW Volkswagen WV1 Volkswagen Commercial Vehicles WV2 Volkswagen Bus/Van YK1 Saab YS3 Saab YV1 Volvo Cars ZDF Ferrari Dino ZFA Fiat ZFF Ferrari 1FB Ford Motor Company 1FC Ford Motor Company 1FD Ford Motor Company 1FM Ford Motor Company 1FU Freightliner 1FV Freightliner 1F9 FWD Corp. 1G General Motors 1GC Chevrolet 1GM Pontiac 1H Honda USA 1L Lincoln 1M? Mercury 1M1 Mack Truck 1M2 Mack Truck 1M3 Mack Truck 1M4 Mack Truck 1N Nissan USA 1VW Volkswagen USA 1YV Mazda USA 2FB Ford Motor Company Kanada 2FC Ford Motor Company Kanada 2FM Ford Motor Company Kanada 2FT Ford Motor Company Kanada 2FU Freightliner 2FV Freightliner 2M Mercury 2G General Motors Kanada 2G1 Chevrolet Kanada 2G1 Pontiac Kanada 2HM Hyundai Kanada 2WK Western Star 2WL Western Star 2WM Western Star 3FE Ford Motor Company Meksyk 3G General Motors Meksyk 3VW Volkswagen Meksyk 9BW Volkswagen Brazylia 4F Mazda USA 4M Mercury 4S Subaru-Isuzu Automotive 4US BMW USA VT Yamaha (motocykle) 4V1 Volvo 4V2 Volvo 4V3 Volvo 4V4 Volvo 4V5 Volvo 4V6 Volvo 4VL Volvo 4VM Volvo 4VZ Volvo 5L Lincoln 6F Ford Motor Company Australia 6H General Motors-Holden 6MM Mitsubishi Motors Australia 6T1 Toyota Australia Sekcja określająca typ [edytuj] VDS (Vehicle Descriptor Section) – Znaki na pozycjach od 4 do 9 należą do sekcji określającej typ pojazdu. Są one używane, w zależności od lokalnych regulacji, do identyfikacji typu pojazdu i mogą zawierać informacje o konstrukcji i rodzaju nadwozia. Każdy producent ma własny system wykorzystywania tego pola. Cyfra kontrolna (Ameryka Północna) [edytuj] Element znajdujący się na 9 pozycji pełni rolę liczby kontrolnej VIN pojazdów z Ameryki Północnej. Numer własny egzemplarza [edytuj] VIS (Vehicle Identifier Section) – Znaki na pozycjach od 10 do 17 są wykorzystywane do nadania unikatowego numeru pojazdu. Jest wykorzystywany przez producenta w przypadku reklamacji. Zawiera informacje o zainstalowanych opcjach wykonania, silniku, rodzaju napędu; często jest jednak po prostu kolejnym numerem. W ostatnie pięć znaków stanowią zawsze cyfry. Rok produkcji w Ameryce Północnej [edytuj] Znak na pozycji 10 jest w Ameryce Północnej wykorzystywany do kodowania roku produkcji. Kod zakładu producenta [edytuj] Znak na pozycji 11 jest w Ameryce Północnej wykorzystywany do kodowania zakładu producenta. Każdy producent ma własny system oznaczeń, jednak jego położenie w kodzie VIN jest ustalone. Kod roku produkcji [edytuj] Poza trzema literami, które nie mogą występować w VIN (I, O oraz Q) do kodowania roku nie stosuje się liter U i Z oraz cyfry 0. Należy pamiętać, że kod roku może informować o roku produkcji, ale też o roku wprowadzenia na rynek typu lub modelu pojazdu. Rok 1980 jest kodowany jako "A" i następne lata odpowiednimi kolejnymi literami aż do roku 2000, któremu odpowiada litera "Y". Lata od 2001 do 2009 są kodowane cyframi od 1 do 9. Obliczenie liczby kontrolnej [edytuj] 1. Należy znaleźć wartość liczbową odpowiadającą kolejnym znakom VIN. Litery I, O oraz Q nie są dozwolone, ich obecność świadczy o błędzie. Cyfry przyjmują swoją wartość liczbową. Odpowiednie wartości podaje tabela. A: 1 J: 1 B: 2 K: 2 S: 2 C: 3 L: 3 T: 3 D: 4 M: 4 U: 4 E: 5 N: 5 V: 5 F: 6 W: 6 G: 7 P: 7 X: 7 H: 8 Y: 8 R: 9 Z: 9 2. Każdej pozycji znaku VIN (oprócz 9 – liczba kontrolna) jest przypisana podana w tabeli waga. 1.: ×8 5.: ×4 10.: ×9 14.: ×5 2.: ×7 6.: ×3 11.: ×8 15.: ×4 3.: ×6 7.: ×2 12.: ×7 16.: ×3 4.: ×5 8.: ×10 13.: ×6 17.: ×2 3. Należy pomnożyć odpowiadające literom i liczbom wartości przez odpowiadające ich pozycji wagi i zsumować otrzymane iloczyny. Otrzymaną sumę należy podzielić przez 11, reszta dzielenia jest liczbą kontrolną. Jeśli reszta wynosi 10 liczbą kontrolną jest litera "X". Przykład [edytuj] Weźmy hipotetyczny VIN 1M8GDM9A_KP042788, w którym podkreślenie odpowiada miejscu liczby kontrolnej. VIN: 1 M 8 G D M 9 A _ K P 0 4 2 7 8 8 Wartość: 1 4 8 7 4 4 9 1 0 2 7 0 4 2 7 8 8 Pozycja: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Waga: 8 7 6 5 4 3 2 10 0 9 8 7 6 5 4 3 2 Iloczyn: 8 28 48 35 16 12 18 10 0 18 56 0 24 10 28 24 16 Suma wszystkich 16 iloczynów wynosi 351. Po podzieleniu przez 11 otrzymujemy resztę 10, a więc liczbą kontrolną jest "X" i kompletny VIN ma postać 1M8GDM9AXKP042788. Kod źródłowy w Perlu [edytuj] sub calcVINcheckdigit { my %lettervalue = ("A", 1, "B", 2, "C", 3, "D", 4, "E", 5, "F", 6, "G", 7, "H", 8, "J", 1, "K", 2, "L", 3, "M", 4, "N", 5, "P", 7, "R", 9, "S", 2, "T", 3, "U", 4, "V", 5, "W", 6, "X", 7, "Y", 8, "Z", 9, "1", 1, "2", 2, "3", 3, "4", 4, "5", 5, "6", 6, "7", 7, "8", 8, "9", 9, "0", 0); my @positionweight = (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2); my @vinchar = split(//, $_[0]); my $total = 0; for (my $ctr = 0; $ctr < 17; $ctr++) { $total += $lettervalue{$vinchar[$ctr]} * $positionweight[$ctr]; } return (($total % 11) == 10) ? "X" : ($total % 11); } Kod źródłowy w PHP [edytuj] function calcVINcheckdigit($vin){ //Uppercase to avoid errors $vin = strtoupper($vin); //$cv is the "converted value" of any digit $cv = array('A'=>1,'B'=>2,'C'=>3,'D'=>4,'E'=>5,'F'=>6,'G'=>7,'H'=>8,'J'=>1, 'K'=>2,'L'=>3,'M'=>4,'N'=>5,'P'=>7,'R'=>9,'S'=>2,'T'=>3,'U'=>4, 'V'=>5,'W'=>6,'X'=>7,'Y'=>8,'Z'=>9,'0'=>0,'1'=>1,'2'=>2,'3'=>3, '4'=>4,'5'=>5,'6'=>6,'7'=>7,'8'=>8,'9'=>9); //$multiplier is the number to multiply each digit by. $multiplier = array(8,7,6,5,4,3,2,10,0,9,8,7,6,5,4,3,2); $total = 0; for ($i=0; $i<17; ++$i) { $total += $cv[$this->vin[$i]] * $multiplier[$i]; } //The idea is to get the remainder of $total/11 //The remainder can be 0-10. 0-9 are their digits, and 10=X return ($total%11 == 10)? 'X':($total%11); } Kod źródłowy w Ruby [edytuj] # assumes that the vin string has already been validated to prevent # the submission of case-insensitive letters I, O and Q. Otherwise # nil errors will be thrown when searching the letter_value hash. def is_checkdigit_valid # find the numerical value associated with each letter in the VIN. # (I, O and Q are not allowed.) Digits use their own values. letter_value = {'A' => 1, 'B' => 2, 'C' => 3, 'D' => 4, 'E' => 5, 'F' => 6, 'G' => 7, 'H' => 8, 'J' => 1, 'K' => 2, 'L' => 3, 'M' => 4, 'N' => 5, 'P' => 7, 'R' => 9, 'S' => 2, 'T' => 3, 'U' => 4, 'V' => 5, 'W' => 6, 'X' => 7, 'Y' => 8, 'Z' => 9, '1' => 1, '2' => 2, '3' => 3, '4' => 4, '5' => 5, '6' => 6, '7' => 7, '8' => 8, '9' => 9, '0' => 0} position_weight = [8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2] #uppercase to prevent nil errors when searching the hash vehicle_identification_number = vehicle_identification_number.upcase vin_chars = vehicle_identification_number.split(/\s*/) total = 0 for i in 0...17 total += letter_value[vin_chars[i]] * position_weight[i] end check_digit = ((total % 11) == 10) ? 'X' : (total % 11) vin_chars[8] == check_digit end

Numer identyfikacyjny pojazdu VIN

Info-Tech>VIN> Numer identyfikacyjny pojazdu Vehicle Indentification Numer VIN - (Numer identyfikacyjny pojazdu) jest z unifikowanym sposobem oznaczania pojazdu. VIN jest 17 znakowym oznaczeniem alfanumerycznym w którym każda liczba i litera, oraz ich lokalizacja ma specjalne znaczenie. W 17 znakach VIN pierwsze 11 pozwala rozpoznać model, ostatnie 6 oznaczają numer seryjny. Identyfikację powinno zacząć się czytać od lewej strony do prawej. -Pierwszy człon (3 znaki) jest międzynarodowym kodem producenta VMI (Vehicle Manufacturer Identity) -Drugi człon (6 znaków) jest kodem pojazdu (VDS) -Trzeci człon (8 znaków) jest numerem identyfikacyjnym pojazdu (VIS) Kod pierwszego członu jest nadawany producentowi przez ISO, pozostałe 3 człony są samodzielnie ustalane przez producenta, który w miarę modernizacji modelu może oznaczać te zmiany. Pierwszy znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Informacja tutaj zawarta dotyczy kraju producenta pojazdu. Drugi znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Druga identyfikacja dotyczy tylko drugiego znaku VIN. Informacja zawarta w drugim znaku oznacza konsorcjum samochodowe. A=Audi , B=BMW , 4=Buick , 6=Cadillac , 1=Chevrolet , C=Chrysler , B=Dodge , E=Eagle , F=Ford , 7=GM Kanada , G=General Motors , H=Honda , A=Jaquar , L=Lincoln , D=Mercedes Benz , M=Mercury , N=Nissan , 3=Oldsmobile , 2 lub 5=Pontiac , P=Plymouth , 8=Saturn , T=Toyota , V=Volkswagen , V=Volvo. Oznaczenie kraju producenta w systemie VIN (pierwszy i drugi znak numeru nadwozia) PIERWSZY ZNAK DRUGI ZNAK A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 1 2 3 EUROPA S WIELKA BRYTANIA NRD POLSKA * T SZWAJCARIA CZECHOSŁOWACJA WĘGRY PORTUGALIA * U * DANIA IRLANDIA RUMUNIA * V AUSTRIA FRANCJA * HISZPANIA JUGOSŁAWIA * W NIEMCY X BUŁGARIA GRECJA HOLANDIA ZSRR * Y BELGIA FINLANDIA MALTA SZWECJA * Z WŁOCHY * AZJA J JAPONIA K KOREA AMERYKA I lub 4 STANY ZJEDNOCZONE 2 KANADA 3 MEKSYK Trzeci znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Określa przeznaczenie samochodu np. osobowy, truck, van, itp. lub określa miejscowość, gdzie znajduje się fabryka, w której samochód został wyprodukowany. Czwarty znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Rodzaj wyposażenia. Pasy bezpieczeństwa, ich rodzaj, poduszki powietrzne itp. Piąty znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Model samochodu. Oznaczenie modelu samochodu Szósty znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Seria Oznaczenie serii w jakiej samochód został wyprodukowany np. LX , podstawowy, sport, ekonomiczny Siódmy znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Rodzaj nadwozia. Określa rodzaj nadwozia np: limuzyna, kombi, coupe, hatchback z określeniem liczby drzwi Ósmy znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Silnik Identyfikuje model zastosowanego silnika Dziewiąty znak Znak kontrolny kodu VIN VIN: 1G1YY21P2E5999999 Od 1 do 9, 0 i X Dziewiąty znak kodu służy do kontroli zgodności wszystkich znaków zawartych w kodzie. Pozwala stwierdzić czy któryś ze znaków kodu np.data produkcji lub numer seryjny nie został zmieniony (przebity). Każdej z liter znaku przypisana jest określona cyfra. Każdemu kolejnemu znakowi kodu przypisana jest tzw.waga będąca liczbą przez którą mnożony jest każdy kolejny znak w kodzie. Dodanie wszystkich składników mnożenia kolejnych znaków kodu daje liczbę, której ostatnia cyfra jest zgodna z dziewiątym znakiem kodu. Jeżeli dwie ostatnie cyfry stanowią liczbę 10 to litera X jest dziewiątym znakiem kodu. Wiele koncernów stosuje własny sposób obliczania wartości dziewiątego znaku. W samochodach amerykańskich w otrzymanej liczbie sprawdzamy ile razy mieści się liczba 11. Pozostała reszta jest liczbą zgodną z dziewiątym znakiem. Jeżeli dwie ostatnie cyfry stanowią liczbę 10 to litera X jest dziewiątym znakiem kodu. Dziesiąty znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Informacja ta zawiera rok produkcji pojazdu. Oznaczenia roku produkcji w systemie VIN (dziesiąty znak numeru nadwozia) ROK KOD ROK KOD ROK KOD 1980 A * * * * 1981 B 1991 M 2001 1 1982 C 1992 N 2002 2 1983 D 1993 P 2003 3 1984 E 1994 R 2004 4 1985 F 1995 S 2005 5 1986 G 1996 T 2006 6 1987 H 1997 V 2007 7 1988 J 1998 W 2008 8 1989 K 1999 X 2009 9 1990 L 2000 Y 2010 A Jedenasty znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Identyfikacja montowni W samochodach Ford rok produkcji: (U.S.A.) A= 1980 , B= 1981 , C= 1982 , D= 1983 , E= 1984 , F= 1985 , G= 1986 , H= 1987 , J= 1988 , K= 1989 , L= 1990 , M= 1991, N= 1992 , P= 1993 , R= 1994 , S= 1995 , T= 1996 , V = 1997 , W= 1998 , X= 1999 , Y= 2000 , 1= 2001 , 2= 2002 , 3= 2003 , 4= 2004 , 5= 2005 , 6= 2006 12 - 17 znak VIN: 1G1YY21P2E5999999 Numer seryjny samochodu. Sześciocyfrowy numer seryjny samochodu. Jedenasty i dwunasty znak w samochodach FORD VIN: 1G1YY21P2E5999999 Daty produkcji (Rok/miesiąc) Cyfra 11 = rok, Cyfra 12 = miesiąc Rok Miesiąc Sty. Luty Mar. Kwi. Maj Cze. Lip. Się. Wrz. Paź. Lis. Gru. U=1978 L Y S T J U M P B R A G W=1979 C K D E L Y S T J U M P A=1980 B R A G C K D E L Y S T B=1981 J U M P B R A G C K D E C=1982 L Y S T J U M P B R A G D=1983 C K D E L Y S T J U M P E=1984 B R A Q C K D E L Y S T F=1985 J U M P B R A G C K D E G=1986 L Y S T J U M P B R A G N=1987 C K D E L Y S T J U M P J=1988 B R A G C K D E L Y S T K=1989 J U M P B R A G C K D E L=1990 L Y S T J U M P B R A G M=1991 C K D E L Y S T J U M P N=1992 B R A G C K D E L Y S T P=1993 J U M P B R A G C K D E R=1994 L Y S T J U M P B R A G S=1995 C K D E L Y S T J U M P T=1996 B R A G C K D E L Y S T V=1997 J U M P B R A G C K D E W=1998 L Y S T J U M P B R A G X=1999 C K D E L Y S T J U M P Y=2000 B R A G C K D E L Y S T 1=2001 J U M P B R A G C K D E 2=2002 L Y S T J U M P B R A G 3=2003 C K D E L Y S T J U M P Here are a few ways you can use a VIN record report to your advantage: Has the car you are considering had any of the following? Car wreck or accident damage to vehicle? Stolen or salvaged automobile? Flood or water damage? Insurance claim vehicle? Odometer fraud or rollback? Totaled or reclaimed vehicle? You can ensure buying the right vehicle when buying a used car by using the vehicle identification number to check the history of your automobile. With a VIN number search you can: Salvage history? Stolen or rescued vehicle? Odometer tampering? Insurance claim vehicle? Multiple owner history? One price to verify the automobile history on every used car as you shop or even the car you own. Water or flooded damage? Identify used cars with undisclosed issues. Major body frame damage? Instant online VIN report information on your screen. Fire or related damage? Make sure you are buying the right car.